Tipsjakt » Nytt evenemang » Allmänna villkor

Tänk på att...

 • Tips som inte följer reglerna raderas.
 • Radera eller förläng ditt gamla tips om du ska annonsera samma tips igen.

Allmänna villkor på Tipsjakt.se

För allas trevnad


Tipset måste:
 • Vända sig till allmänheten.
 • endast innehålla bilder som kan anses relevanta för tipset.
 • Vara tillräckligt detaljerat för att besökarna ska förstå innebörden.
 • Innehålla information där du är upphovsman till texter och bilder eller har tillåtelse av upphovsmannen att lägga in dessa.
 • Vara på svenska.
Tipset får inte:
 • Vända sig till slutna sällskap, föreningar eller andra organisationer som kräver medlemskap.
 • Äga rum primärt via Internet.
 • Skickas in så att det finns två eller fler tips som beskriver samma evenemang.
 • Innehålla material som kan anses stötande eller som bryter mot svensk lagstiftning.
Vid inläggning av tips godkänner du att:
 • Tipset publiceras omedelbart på den elektroniska anslagstavlan tipsjakt.se för alla dess besökare.
 • Tipsjakt äger rätt att förkorta texterna om det anses behövas för att anpassa dem till formatet.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt innehåll som en användare av Tipsjakt skapar eller lägger upp på Tipsjakt som t.ex. bilder och annonstexter i evenemangstips (hädanefter benämnt "Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en text), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enligt med reglerna ovan.

Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom t.ex. bilder eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (t.ex. i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Tipsjakt även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, till exempel vid införandet av ett evenemangstips, ger du Tipsjakt en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tipsjakt får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Tipsjakts rättigheter kvarstår även efter att ett evenemangstips raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tipsjakt för Tipsjakts användning av det Användargenererade innehållet.